Våra projekt

Säker Traumavård

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Projektet startade hösten 2014 och planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus.

Nationella traumalarmskriterier

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella traumalarmskriterier för traumalarm på akuten tagits fram. Läs mer om larmkriterierna här.

Prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma – Nationella rekommendationer

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma tagits fram. Läs mer om rekommendationerna här.

Projektet Säker Traumavård genomförs i samverkan mellan:

Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapeuterna, Svenska Traumaregistret, Svenska Frakturregistret, Svenska Intensivvårdsregistret, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor; Glesbygdsmedicin och Löf.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post: saker.trauma@lof.se

 

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige