HemPatientsäkerhetVåra projektSäker Traumavård

Säker Traumavård

Kvinna som ligger på en bår

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Projektet startade hösten 2014 och planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus.

Nationella traumalarmskriterier

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella traumalarmskriterier för traumalarm på akuten tagits fram.

Läs mer om traumalarmkriterierna

Nationella rekommendationer för DT-trauma

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer för DT-trauma tagits fram.

Läs mer om rekommendationerna för DT-trauma

Bilddiagnostik vid penetrerande trauma samt i masskadesituationer

I samarbete med NORDTER (den nordiska föreningen för traumaradiologi) har Säker Traumavård tagit fram rekommendationer för bilddiagnostik vid penetrerande skador samt i masskadesituationer.

Läs mer om rekommendationerna för bilddiagnostik vid penetrerande trauma samt i masskadesituationer

Spinal rörelsebegränsning vid trauma – Nationella rekommendationer

Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma tagits fram. De tidigare rekommendationerna från 2019 är nu (2022) reviderade och kompletterade med prehospitala rekommendationer för barn och äldre, samt för handläggning på sjukhus och vid interhospitala transporter.

Läs mer om rekommendationerna för spinal rörelsebegränsning vid trauma

Massivt transfusionsprotokoll vid pediatrisk traumatisk blödning – Nationella rekommendationer

En sammanställning och värdering av bästa kända kunskap rörande massivt transfusionsprotokoll vid pediatrisk traumatisk blödning togs fram 2022. Syftet är att dokumentet ska kunna användas som underlag vid framtagande av lokala/regionala vårdprogram, rutiner och PM.

Läs mer om rekommendationerna för massivt transfusionsprotokoll vid pediatrisk traumatisk blödning

Slutrapport för Säker Trauma

Slutrapporten för Säker Traumavård 2014-2020 finns publicerad:

Läs slutrapporten här

Projektet Säker Traumavård genomförs i samverkan mellan:

Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapeuterna, Svenska Traumaregistret, Svenska Frakturregistret, Svenska Intensivvårdsregistret, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Glesbygdsmedicin och Löf.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post:
saker.trauma@lof.se

Logotyper för deltagande aktörer i Säker Traumavård