HemOm ossOrganisation

Organisation

Styrelse

Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfarenhet av vård, ekonomi, försäkring och skadehantering. Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter, för närvarande är sammansättningen som följer:

 • Jerker Swanstein, ordförande i Löfs styrelse samt ordförande i ersättningsutskottet, advokat
 • Ingrid Wrebo, vice ordförande i Löfs styrelse samt ordförande i Löfs Finans- och revisionsutskott, konsult med uppdrag huvudsakligen inom försäkringsbranschen
 • Karin Friberg, CRO, If Skadeförsäkring AB (publ)
 • Catrina Ingelstam, civilekonom, styrelseordförande Sjätte AP-fonden.
 • Annelie Mogensen, finanschef i Västra Götalandsregionen
 • Barbro Naroskyin, ordförande i SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län
 • Joachim Spetz, Styrelseordförande i Swedbank Robur AB
 • Börje Wennberg, fd regionråd i Region Uppsala
 • Lisbeth Nylén Bakurin, arbetstagarrepresentant
 • Maria Wångdahl, arbetstagarrepresentant
 • Sara Fagerberg, suppleant, arbetstagarrepresentant
 • Marcus Palm, suppleant, arbetstagarrepresentant.

Ledning

Den dagliga verksamheten leds av vd som till sin hjälp har en ledningsgrupp med representanter från de väsentliga funktionerna i bolaget.

Löfs ledningsgrupp består av följande personer:

 • Marie-Louise Zetterström, vd
 • Henrik Ask, vice vd och skadechef
 • Bodil Garneij, strategi- och affärsstödschef
 • Pelle Gustafson, chefläkare och chef för Löfs skadeförebyggande verksamhet
 • Pinak Haque, utvecklingschef
 • Torbjörn Johansson, finans- och ekonomichef
 • Agneta Laurén, chefsjurist
 • Magnus Lundqvist, chef för aktuariefunktionen
 • Helena Olsson, kommunikationschef
 • Ann-Sofie Fahlkvist (adjungerad), avd chef Skadecenter
 • Åsa Malmsten (adjungerad), avd chef Specialistcenter.

Verksamhetens olika funktioner

Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering och administrationen av denna. Stabsfunktionerna har till uppgift att stödja den dagliga verksamheten och hanterar även frågor som är specifika för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frågor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs i stor utsträckning i samarbete med professionerna i vården.