HemOm ossOrganisation

Organisation

Styrelse

Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfarenhet av vård, ekonomi, försäkring och skadehantering. Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter, för närvarande är sammansättningen som följer:

 • Jerker Swanstein, ordförande i Löfs styrelse samt ordförande i ersättningsutskottet, advokat.
 • Ingrid Wrebo, vice ordförande i Löfs styrelse samt ordförande i Löfs Finans- och revisionsutskott, konsult med uppdrag huvudsakligen inom försäkringsbranschen.
 • Karin Friberg, CRO, If Skadeförsäkring AB (publ).
 • Catrina Ingelstam, egen konsultverksamhet: Creatme AB. Övriga uppdrag: Ordförande AP6, ledamot Kommuninvest i Sverige AB, Swedfund International AB, Orio AB, Spiltan Fonder AB.
 • Annelie Mogensen, finanschef i Västra Götalandsregionen.
 • Barbro Naroskyin, ordförande i SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde.
 • Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län.
 • Joachim Spetz, styrelseordförande i Swedbank Robur Fonder, ordförande i Swedbank Robur Fonders ägarråd, extern valberedare för Swedbank Robur Fonders räkning och styrelseordförande i Svensk Handel Fondförsäkring.
 • Börje Wennberg, fd regionråd i Region Uppsala.
 • Lisbeth Nylén Bakurin, arbetstagarrepresentant
 • Maria Wångdahl, arbetstagarrepresentant
 • Sara Fagerberg, suppleant, arbetstagarrepresentant
 • Marcus Palm, suppleant, arbetstagarrepresentant.

Ledning

Den dagliga verksamheten leds av vd som till sin hjälp har en ledningsgrupp med representanter från de väsentliga funktionerna i bolaget.

Löfs ledningsgrupp består av följande personer:

 • Jesper Andersson, vd
 • Henrik Ask, vice vd
 • Bodil Garneij, strategi- och affärsstödschef
 • Pelle Gustafson, chefläkare och chef för Löfs skadeförebyggande verksamhet
 • Pinak Haque, utvecklingschef
 • Torbjörn Johansson, finans- och ekonomichef
 • Agneta Laurén, chefsjurist
 • Magnus Lundqvist, chef för aktuariefunktionen
 • Åsa Malmsten, skadechef
 • Helena Olsson, kommunikationschef
 • Ann-Sofie Fahlkvist (adjungerad), avd chef Skadecenter

Verksamhetens olika funktioner

Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering och administrationen av denna. Stabsfunktionerna har till uppgift att stödja den dagliga verksamheten och hanterar även frågor som är specifika för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frågor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs i stor utsträckning i samarbete med professionerna i vården.