Organisation

Organisation

Styrelse

Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfarenhet av vård, ekonomi, försäkring och skadehantering. Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter, för närvarande är sammansättningen som följer:

 • Jerker Swanstein, ordförande i Löfs styrelse, advokat
 • Jesper Andersson, vice ordförande i Löfs styrelse, aktuarie och chef för affärsområde privat i Folksam
 • Karin Friberg, CRO, If Skadeförsäkrings AB (publ)
 • Annelie Mogensen, finanschef i Västra Götalandsregionen
 • Barbro Naroskyin, ordförande i SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län
 • Joachim Spetz, civilekonom
 • Börje Wennberg, landstingsråd, Landstinget i Uppsala län
 • Ingrid Wrebo, konsult med uppdrag huvudsakligen inom försäkringsbranschen
 • Lisbeth Nylén Bakurin, arbetstagarrepresentant
 • Maria Wångdahl, arbetstagarrepresentant
 • Sara Fagerberg, suppleant, arbetstagarrepresentant
 • Marcus Palm, suppleant, arbetstagarrepresentant

Ledning

Den dagliga verksamheten leds av vd som till sin hjälp har en ledningsgrupp med representanter från de väsentliga funktionerna i bolaget.

Löfs ledningsgrupp består av följande personer:

 • Marie-Louise Zetterström, vd
 • Henrik Ask, vice vd
 • Henrik Cronmark, HR chef
 • Ann-Sofie Fahlkvist, avd chef
 • Bodil Garneij, avd chef
 • Pelle Gustafson, chefläkare
 • Torbjörn Johansson, finans- och ekonomichef
 • Agneta Laurén, chefsjurist
 • Magnus Lundqvist, chefaktuarie
 • Åsa Malmsten, avd chef
 • Helena Olsson, kommunikationschef

Verksamhetens olika funktioner

Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering och administrationen av denna. Stabsfunktionerna har till uppgift att stödja den dagliga verksamheten och hanterar även frågor som är specifika för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frågor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs i stor utsträckning i samarbete med professionerna i vården.